Nedir.Org*
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Sosyoloji Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Sosyoloji Nedir (Özet)

Sosyoloji (toplum bilimi): Sosyal olayları inceler. toplumların kuruluş, yükseliş ve çöküşü ile toplumların kendi aralarındaki münasebetleri ve kendi içindeki insan ilişkilerinin yasalarını inceleyen bilim. sosyoloji bilimi toplumu parçalayarak kendisine uzmanlık alanları oluşturmuştur; bunlar: eğitim(eğitimin toplumsal koşulları incelenir), ekonomi (ekonomini toplum içindeki yeri incelenir), siyaset, aile, hukuk (türkiye’de hukuk sosyolojisi gelişmemiştir), sanat (sanatın toplumlara göre değişmesi olgusu incelenir), spor, din konularında incelemeler gelişmiştir.

Sosyoloji Nedir (Detay)

SOSYOLOJİ: Kelime anlamı toplumbilimidir. Latince toplum anlamına gelen Socius ile Yunanca bilgi demek olan Logos sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur.Sosyoloji sözcüğünü ilk kullanan Fransız sosyoloğu Auguste Comte (1798 - 1857)'dur.

Bilim olarak Sosyoloji: Toplumların meydana gelişini, gelişmesini,toplum içinde farklı kesimlerde görülen sosyal olayları, sosyal kurumları, sosyal ilişkileri, sosyal yapı özelliklerini ve bu yapıda ortaya çıkabilecek değişme eğilimlerini ele alarak inceleyen bir bilim dalıdır.

TOPLUM: Belli bir coğrafya parçası üzerinde yer alan,üyeleri arasında sıkı bir etkileşim ve işbölümü olan bir insan topluluğuna toplum denir.

SOSYAL OLAY: Toplum içinde meydana gelen, başlama ve bitiş noktaları belirli olan birden fazla kişiyi ilgilendiren bir oluşumu ve değişime sosyal olay denir.

SOSYAL OLGU: Sosyal olgu genellikle başlangıç ve bitiş zamanı bilinmeyen, nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak tesbit edilemeyen bir sosyal oluşum ve değişimi ifade eder.Tek tek meydana gelen sosyal olayların genel bir ifade tarzıdır.Selma ile Mehmed'in evlenmesi bir sosyal olaydır. Ama tüm evlilik olaylarının hepsine birden evlenme denir. Bu ise sosyal olgudur.

SOSYAL KURUM: Sosyal kurum birbirleriyle sosyal ilişki ve etkileşim halinde bir arada bulunan insanların, toplum içinde nasıl davranmaları gerektiğini ve bu davranışların kurallarını belirleyen, kişilere belli şekillerde davranışlarda bulunması için zorlayıcı etkide bulunan, aralarında birlik ve bütünlük olan, uyumlu ve örgütlü bütünlerdir. Aile, eğitim, din, hukuk,ekonomi, yönetim, devlet kurumları.

SOSYAL İLİŞKİ: Sosyal ilişki birbirinden haberdar olan en az iki insan arasında belirli bir süre devam eden, anlamlı ve belirli amaçlar etrafında kurulan sosyal bir bağdır.

SOSYAL YAPI: Sosyal yapı içinde sosyal ilişkilerin sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların yer aldığı, nüfus ve yerleşim tarzının şekillendirdiği, toplumun şekil ve çevresi ile ilgili dış görünüşe sahip olan bir sosyal varlıktır.

SOSYAL GRUP: Sosyal grup belli ortak özelliklere sahip, etkileşim ve ilişki içinde bulunan iki veya daha fazla kişinin meydana getirdiği göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğudur.

SOSYAL DÜZEN: Sosyal düzen bir toplumdaki üretim güçleri ve üretim ilişkileriyle din, hukuk, eğitim gibi kurumların karşılıklı bağımlılık içinde oluşturdukları uyumlu bir bütündür.

KÜLTÜR: Tarihsel ve sosyal değişme süreci içinde oluşturulan, bütün maddi ve manevi değerleri ile bunları yaratmada ve gelecek kuşaklara iletmede kullanılan araçların tümüdür.

CEMAAT: Cemaat kan bağlılığının, benzerliğin, geleneklerin bulunduğu, iş bölümünün görülmediği insan topluluğudur.

CEMİYET: Cemiyet iş bölümünün geliştiği, akılcılığın egemen olduğu, daha çok organik dayanışmanın görüldüğü toplumdur.

MİLLET: Siyasi bir birlik şeklinde yaşayan, ortak, mazi ve kültüre sahip, devlet şeklinde teşkit-lanmış fert ve zümrelerin toplamıdır.

KALABALIK: Kalabalık ortak fikirlerle hareket eden ve aynı heyecanı taşıyan, teşkilatsız ve sürekli olmayan, kendiliğinden oluşan insan yığınıdır.

HALK: Halk üyeleri yoğun bir şekilde bir araya toplanmış olmayan, bir arada bulunmaları tesadüfi olmaktan uzak,sürekli, ortak bir kültürle birbirlerine bağlı, teşkilatsız yaygın,insan topluluğudur.

SOSYAL DEĞİŞME: Sosyal değişme bir toplumda ekonomik büyüme ile birlikte sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda bir ilerlemenin olması demektir.

SOSYAL BÜTÜNLEŞME: Sosyal bütünleşme bir toplumu oluşturan, topluluk,grup ve kurumları gibi, sosyal yapının çeşitli öğeleri arasındaki birbirini tamamlayabilme durumuna denir.

SOSYAL ÇÖZÜLME: Sosyal çözülme bir toplumda maddi ve manevi kültür öğelerinin bir araya gelerek bir anlam ifade edecek ve işleyen bir bütün oluşturacak çok biçimde birbirlerini tamamlayamamalarıdır.

İŞBÖLÜMÜ: İşbölümü bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin, toplumun üyeleri, grupları arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi sürecidir.

SOSYAL TABAKALAŞMA: Sosyal tabaka toplumu meydana getiren üyelerin ya da öğelerin bir ya da daha fazla ölçüte göre hiyerarşik sırılanmaları

SOSYAL SINIF: Sosyal sınıf toplumun düzeyi, yaşam biçimi, eğitim,saygınlık gibi özellikler bakımından birbirine benzeyen ve bunun bilincinde olan insanlar tarafından oluşturulan bir bütündür.

SOSYAL HAREKETLİLİK: Sosyal hareketlilik kişilerin, ailelerin ve sosyal grupların toplum içinde sahip oldukları bir stüdüden diğer bir statüye veya bir tabakadan diğer tabakaya geçmeleridir

SOSYAL YAPI

I. Sosyal Yapının Tanımı

Sosyal yapı, içinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, ses yol grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının şekillendirdiği, toplumun şekil ve çerçevesi ile ilgii dış görünüşe sahip olan bir sosyal varlıktır.

Sosyal yapının iki yönü vardır:
A - Kültürel (Manevi) Yapı: Toplumun sosyal ilişkiler ağı dediğimiz sosyal statüler, roller ve değer yargılarından oluşan yapısı
B- Fizik (Maddi) Yapı: Toplumun şekil ve çevresi olarak belirtilen dış görünüşünü oluşturan nüfusun yerleşim tarzı (köy - şehir) fiziksel yapısını oluşturur.

Toplumdan topluma sosyal yapı farklı özellikler gösterir.

II - SOSYAL YAPI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

A - Sosyal İlişki

Birbirinden haberdar olan en az iki insan arasında belirli bir süre devam eden, anlamlı ve belirli amaçlar etrafınd kurulan sosyal bir bağdır.

M.Weber’e Göre Sosyal İlişkinin Özellikleri:
1. En az iki kişi arasında olmalı
2. Bir zaman sürecini içermesi
3. Kişi ya da grupların karşılıklı etkileşim içinde bulunmaları
4. Birbirlerinin varlığından haberdar olmaları
5. İlişkiler ortak bir anlam taşıması
6. İlişkide bulunan kişilerin birbirlerini içten karşılıklı bağ duymaları

Sosyal İlişki Çeşitleri:

1. Samimiyet Derecelerine Göre
a) Birincil İlişkiler: Daha çok cemaat tipi örgütlenmelerde görülen ve yazılı hale getirilmemiş ilişkilere dayanır. Daha çok örf ve adetler biçimindedir.

Özellikleri:
- İlişkiler karşılıklı duygusal güven anlayışa samimiyete dayalı yüzyüze ilişkilerdir.
- Yazılı kurallara bağlı değildir.
- Sosyal etkileşim çok güçlüdür.
- İlişkiler uzun sürelidir.
- Daha çok küçük gruplarda (aile, arkadışlık, köy, komşuluk) görülür.
- Bütün toplumlarda görülebilir.

b) İkincil İlişkiler: Daha çok cemiyet tipi bir teşkilatlanmada (şirket, sendika,kentler . . .) görülür.

Özellikleri:
- İlişkiler resmidir. Duygusal iletişim çok zayıf
- Yazılı kurallara bağlıdır.
- Kısa sürelidir.
- Sosyal etkileşim çok zayıftır.
- Daha çok büyük graplarda (şehir, şirket, resmi kurumlar ) görülür.
- Kitle iletişim araçlarının etkisi çoktur.

2. Sürelerine Göre

a) Tesadüfi (geçici): Kısa süreli (bir maçta biraraya gelen insanların ilişkileri)dir.
b) Periyodik: Yılın belli zamanlarında kurulan ilişkilerdir. Mevsimlik işçilerin ilişkisi
c) Sürekli İlişkiler: Çok uzun süreli ilişkilerdir. Aynı, köyde, şehirde oturan insanlar arasındaki ilişkiler gibi.

B - SOSYAL STATÜ VE ROLLER


Statü: İnsanların toplum içindeki yerini ifade eden bir kavramdır. Statü, kişilerin çocuk, doktor, müslüman, öğretmen, işveren, örneklerindeki gibi kim olduklarını belirtir, ona bir takım haklar sağlar ve yükümlülükler yükler.

Statü Çeşitleri:

1. Verilmiş (edinilmiş) Statü: Kişilerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve onların bir çabası olmadan, kendileri dışındaki faktörler tarafından sağlanır. Yani kişi doğumuyla, cinsiyetiyle veya yaşıyla ilgili bu statüyü elde eder. Örneğin, Yaşlı, genç, kadın, erkek, siyah, beyaz . . .

2. Kazanılmış Statü: Kişilerin kendi çabaları sonucu elde ettikleri stütüdür.Örneğin, anne, baba, öğretmen rolü çok büyüktür ve çok çabuk değişebilir.

Sosyal Prestij (İtibar): Bir bireye ya da kümeye (grub) başka birey ya da kümelerle, ilişkilerinde üstünlük sağlayan duruma denir. Doktorluk statü, doktorun sevilmesi, aranması durumuna prestij denir.

Statünün Özellikleri:
1. Her insan birden fazla statüye sahip olabilir.
2. Bazıları doğuştan bazıları sonradan kazınılır.
3. Bazıları doğumdan ölüme kadar değişmezken koşulları daha kolay değişir.
4. Her stütü belli kurallara bağlıdır.
5. Statüler arası ilişkiler ağı vardır.
6. Toplumdan topluma değişiklik gösterebilir.

Anahtar (Temel) Statü: Bireyin sahip olduğu statülerden toplum da en etkin olanına anahtar statü denir. Anahtar stütü kişinin toplum içindeki kişiliğini belirler. Cumhurbaşkanı, General, Öğretmen, İmam genellikle kişinin diğer statülerine göre anahtar stütü niteliği taşır.

Rol: Toplumun bireyden statüsüne uygun olarak beklediği davranışlarına rol denir. Kişinin her taşıdığı statüye göre bir çok rolleri vardır. Her rol, diğer rollerle olan ilişkilerinin derecelerine göre var olur ve anlam kazanır. Statünün dinamik yönüdür.Bir kimse hem öğretmen, hem sporcu hem parti üyesi olabilir.Rol Pekişmesi: Rollerin birbirini kolaylaştır-masıdır. Ana okulu öğretmeni Rol Çatışması: Bireyin sahip olduğu statülerine uygun rolleri arasında herhangi birine uygun davranışı yapacağına karar verememesi haline rol çatışması denir. Örneğin, bir müdürün evde müdür rolüne devam etmesi, subayın evdekilere asker imiş gibi davranması

C - SOSYAL DEĞERLER


Değerler, kişilerin düşünce, tutum ve davranışla-rında birer ölçüt olarak ortaya çıkan ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir öğesini oluşturur.Değerler: Bir gruba ya da topluma üye olanların uymak durumunda oldukları genelleşmiş ahlaki inançlardır. Neyin iyi, güzel ve doğru; neyin kötü, çirkin ve yanlış olduğunu gösteren kriterlerdir.

Sosyal Değer Çeşitleri:

1. Pratik Değer: bir toplumun üyelerini birarada tutmaya yönelik inançlardır.Bu değerler kişiler arasında birlik ve dayanışmayı bozacak eğilim ve davranışları kötülerken, toplumun ihtiyaçlarını giderecek davranışları özendirir.

2. İdeal Değer: İnsanın ideside neler yapması gerektiğine ilişkin davranış modelleri önerir. Çoğuna uymak günlük yaşamda mümkün olmasa da önemleri büyüktür.Çünkü, insanları bencillikten kurtarır, toplum sorunlarıyla ilgilenmeye, yüksek ahlaki değerler edinmeye özendirir.3. Egemen Değer: Özgürlük, bağımsızlık, yoksulları korumak, namuslu olmak gibi tüm toplumca benimsenmiş ve korunan, uzun zamandan beri varlığını sürdüren değerlere denir.

Özellikleri:
- Toplum fertlerinin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtırlar.
- Toplumun birliğini güçlendirirler.
- Toplumsal kurallara temel oluştururlar.
- Zorlayıcıdırlar.
- Toplumda kuşaktan kuşağa aktarılırlar.
- Ahlaki, dini inanç ve ilkelere dayanırlar.
- Toplumdan topluma değişirler.
- Zamanla aynı toplumda değişebilirler.

D - SOSYAL NORMLAR


Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.

1. Yazılı(Resmi) Normlar: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler gibi devletin yetkili organlarınca düzenleyip, uygulamaya konan, gerektiğinde değiştirilen, devletin ve sosyal düzenin korunmasını ve devamını amaçlayan normlardır. Uymayanlar maddi ve bedeni cezaya çarptırılır. Hukuk kuralları gibi

2. Yazısız (Resmi Olmayan) Normlar:

Bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan töre, adet, gelenek,görenekler, din kuralları, görgü kuralları gibi yazılı olmayan normlardır. Yaptırmaları mesnevidir.

Örf (Töre): Toplum yaşamında yararlı ve gerekli olduğuna ortaklaşa inanılan; kimi yerde yasa ve ahlakın yerine geçebilen, yaptırım gücü (kanun veya norm şeklinde) olan kurallara örf veya töre denir.

Adet: Halk tarafından alışılmış ve yaygın olarak kullanılan davranış şekilleridir. Bayramda akraba ve ahbap ziyaretleri yapmak Gelenek: Bir toplumda, eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa geçen kültür mirasları, alışkanlıklar bilgiler ve davranışlardır.

Görenek: Bir şeyi görülebildiği gibi yapma alışkanlığıdır. Uyulması için yaptırımı bulunmayan, ya da çok az olan davranış öğeleridir.

Din Kuralları: İnsanların Tanrıyla veya diğer insanlarla ilişkilerini düzenler.Sevap ve günah gibi yaptırım çeşitleri vardır.

Ahlâk Kuralları: İnsanların kendi nefislerine karşı vazifelerini ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallardır.

Görgü Kuralları: Örf ve adetlerin basit biçimidir. Bir kimsenin belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini gösterir. Bir toplantıda konuşurken, bir davette yemek yerken bir törene katılırken nasıl davranırız?

Hukuk Kuralları: Kişiler arası ve kişi ile toplum arası ilişkileri düzenleyen,maddi yaptırım olan bu nedenle uyulması zorunlu kurallardır.

Sosyal Normların Özellikleri:
- Sosyal değerlerin somut şeklidir.
- Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar.
- Toplumsal kontrolü sağlarlar.
- Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir.
- Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır.
- Toplumdan topluma veya zamanla değişir.
- Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır.
- Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal bütünleşmeye, uymaması ise sosyal çözülmeye neden olur.

E - SOSYAL KONTROL


Bireylerin veya sosyal grupların sosyal üzeninin gereklerine uygun biçimde davranmalarını sağlamaya yönelik önlemlerin tümünü ifade eder.Sosyal kontrol, grup ve toplumun, kişinin davranışlarını sınırlandırması ve bu sınırlandırma yoluyla sosyal değerleri benimsemesinin sağlanması demektir.

Özellikleri :
- Kaynağı sosyal yaşamdır ve her toplumda görülür.
- Toplumun düzeni ve devamını sağlar.
- Her türlü sosyal ilişkiyi kapsar.
- Bireylerin toplumsallaşmasını sağlar.
- Birey örnek davranış kalıplarını öğrenir ve taklik yoluyla kazanılır.
- Toplumdan topluma veya aynı toplumda da değişir.
- Toplumsal norm ve değerleri araç olarak kullanır.

III. SOSYAL OLAY VE OLGU


Sosyal Olay: Sosyal olay toplum içinde meydana gelen, başlama ve bitiş noktaları belli olan ve birden fazla kişiyi ilgilendiren bir oluşumu, değişimi ifade eder.

Sosyal Olgu: Sosyal olgu genellikle başlangıç ve bitiş zamanı bilinmeyen nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak tesbit edilemeyen bir sosyal oluşumu ve değişimi ifade eder. Tek tek meydana gelen sos olayların genel bir ifade tarzından

IV. SOSYALLEŞME

Bireyin toplumsal etkileşim sonucu o toplumun kültür, davranış, düşünme biçimlerini kazanması süresine sosyalleşme denir.

V. ANOMİ

Anomi düzensizlik ve kuralsızlık ifade eder.

VI. SOSYAL DAYANIŞMA

Grup içindeki bireylerin diğer bireylerle uyumlu ilişkilere girmesi ile ortaya çıkan duruma sosyal dayanışma denir.

Durkheim'e göre dayanışma çeşitleri :

a) Mekanik Dayanışma: Toplumda benzer, ortak duygu ve düşüncelere sahip insanlar arasındaki dayanışmaya mekanik dayanışma denir. İlişkiler dostça ve samimidir.

SOSYAL GRUPLAR:

A. Tanımı: Belli amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası çerçevesinde toplanmış, belli kurallara göre. belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan,en az iki kişiden oluşan, göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğuna sosyal grup denir.

B. Özellikleri ve Fonksiyonları :
1 - Grup üyelerin ortak bir amaca sahip olması
2 - İki veya daha fazla kişiden oluşması
3 - Üyelerin karşılıklı sosyal ilişkide oluşması
4 - Göreli bir sürekliliğin bulunması
5 - Grup üyeleri arasında işbirliği ve iş bölümü vardır.
6 - Grubun bireylerin beklentilerine cevap vermesi
7 - Grub bireyleri arasında biz bilincinin olması
8 - Grup üyeleri arasında rol ve statü dağılımı vardır.
9 - Grup üyerine baskı yapar ve yol gösterir.
10 - Yapı ve fonksiyon bakımından zamanla değişir.
11 - Bireyi sosyalleştirir, tutumları değiştirir, pekiştirir.
12 - Grup birey için bir güvencedir.
13 - Grup, işlevini yerine getirdiği sürece vardır.
14 - Kültür grup aracılığıyla nesilden nesile aktarılır.

C. SOSYAL GRUP ÇEŞİTLERİ

1 - Grup Üyelerinin Sayısına Göre
a) Büyük Grup: Üye sayısı çok olan, ilişki ve etkileşimleri daha sınırlı ve resmi olan gruplardır. İkincil ilişkiler hakimdir. Şehir gibi gruplardır.
b) Küçük Grup: Üye sayısı sınırlırdır ve ilişkiler yüzyüze (birincil)dir. Köy,aile

2 - Grubun Süresine Göre:
a) Geçici Gruplar: Belli bir iş yapmak veya belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen kişilerden oluşur. Bunun için kısa ömürlü ve geçicidirler. Mevsimlik işçi, izciler grubu.
b) Sürekli Gruplar: Genellikle grup üyelerinin ömürlerinden daha uzundur. Millet,aile, köy, şehir, gruplar

3 - Bireyin Gruba Katılışına Göre:

a) Resmi Gruplar: Yetkili organlarca oluşturulmuş ve önceden belirlenmiş yasa, tüzük, yönetmelik gibi hukuk kurallarına göre düzenlenmiş gruplardır.

Milli eğitim de çalışan grup.

b) Resmi Olmayan Gruplar: Kanun ve yönetmelikler yerine grup üyeleri tarafından geliştirilen kurallara göre var olan gruptur. Genellikle küçük gruplardır. Aile, arkadaş grupları, imece (bir örgütte kendiliğinden doğmuş yardımlaşma şekli), klik-hizip (bir örgüt düşünce ve davranış bakımından ayrılık gösteren küçük gruplaşma) gibi...

4- Bireyin Gruba Katılışına Göre

a) Bireyin Kendi İradesiyle Katıldığı Grup:
Gruba girip çıkmanın serbest olduğu gruplardır. Arkadaşlık, klup, demek grupları

b) Bireyin İrade Dışı Katıldığı Grup:
Bireyin doğal yolla katıldığı gruptur aile millet, kastlara bireyler doğal yolla katılırlar.
Türk veya Fransız olmak kişinin ömrü boyu devam eder.

5 - Sosyal İlişki Tiplerine Göre:

a) Birincil Gruplar: Üyeleri arasında birincil (yüzyüze, samimi) ilişkilerin olduğu gruptur. Aile, arkadaşlık, komşuluk, komşuluk
b) İkincil Gruplar: Üyeler arasında ikincil ilişki bulunan, bulunan, bu ilişkilerin yasa, yönetmeliklerle belirlendiği gruplardır. Üyeler arsındaki ilişkilerde çıkar duygusu egemendir. Dernekler, sendikalar, siyasi gruplar gibi...

6. Ferdinan Tönnies’in Grup Sınıflaması

a. Cemaat: Zaman içerisinde yavaş yavaş meydana gelen, bireyleri arasında duygu ve düşünce birliği olan insan topluluğudur. Irk, etnik köken ve kültür bakımından farklılaşmış kişilerden meydana gelirler. Cemaat üyeleri arasında sıcak, samimi,yürekten, duygusal ilişkiler vardır. Aile, akrabalık, klan gibi kana bağlı; komşuluğa dayanan köy gibi yere bağlı, düşünce ve duygu benzerliğine dayalı topluluklar cemaate örnek verilebilir.
b. Cemiyet : Irk, etnik köken, sosyo ekonomik statü ve kültürce farklılaşmış topluluklardır. Cemiyetler kişisel olmayan, soğuk, rasyonel ve özgür ilişkiler üzerine kuruludur. Sanayi ve ticaret işletmeleri, baskı grupları, şehirler gibi örnekler....

Cemaat-Cemiyet Özellikleri
Cemaat (Topluluk)
Cemiyet (Toplum)
- Ortak irade
- Üyelerin kişiliği yok
- Toplum çıkarları
- İnan
- Din
- Töre, adet
- Doğal dayanışma
- Ortak mülkiyet
-Bireysel irade
Var
Birey çıkarları
İdeoloji
Kamuoyu
Moda, geçici arzular
Sözleşmeli dayanışma
Bireysel mülkiyet

7. Durkheim’in Toplum Sınıflaması:

a. Mekanik Dayanışmalı Toplum:
- Bireysel bilinçler birbirine benzer, bireyin kişiliği yoktur. Toplum önemlidir.
- Bağlılık benzerlikte doğan sempati bağlılığıdır.
- Dayanışma tam bir benzeşme ve uyum içinde ortaya çıkar. Dayanışma, insanların birbirine benzediği oranda artar. Dayanışma inorganik varlıkların molekülleri arasındaki dayanışmaya benzetildiğinden mekanik dayanışma denir.
- Nüfuz az işbölümü yok, homojen geleneksel

b. Organik Dayanışmalı Toplum:

- Toplumsal işbölümü gelişmiş ve bireylerarası, farklılaşma artmıştır. ? bireysel farkları doğurur.
- Dayanışmma işbölümüne dayanan, başkalarının bizi tamamladığı dayanışmadır. Bu dayanışmada bireysel bireysel farklılıklarını kazanırlar. Gelişmiş hayvanların organları arasındaki dayanışmayı hatırlattığı için organik daynışma denir.
- Nüfuz artmış, bireycilik, ihtisaslaşma artmış, din evrenselleşmiş, evrensel değerler gelişmiş yerel bağlar zayıflamıştır.

IV. Grup Dışındaki Topluluklar:

A. Kalabalık (Yığın) : Aralarında fiziki yakınlık bulunmalarına rağmen,karşılıklı ilişkiler, birleştirici, bütünleştirici bağlan bulunmayan veya yüzeysel ilişki ve geçici bir süre için birbirine bağlanan insan birimlerine kalabalık denir.
Rastlantı sonucu oluşurlar. Durakta otobüs bekleyenler, yangını seyredenler.

- Kalabalıklar (sıradan kalabalık.
- İzleyiciler (dinleyici, seyirciler)
- Gösteri Toplu
- Etkin kalabalıklar

B. Sosyal Kategori : Sosyal kategori ortak niteliklere sahip olan, fakat aralarında hiçbir ilişki olmayan kişilerin oluşturduğu bir bütündür. Örneğin, öğrenciler, taksi şoförleri, memurlar, yaşlılar.

Kategori Şekilleri :
1. Kitle : Ortak sosyal niteliklere sahip olan insanların oluşturduğu, (fiziksel yakınlıkları bulunmayan) kategoridir.
Aynı gazeteyi okuyanlar, aynı futbol takımını tutanlar.
2. Sosyal Sınıf : Sosyal sınıf aynı hayat tarzına sahip, gelir, eğitim-öğretim, kültür ve meslek gibi çeşitli özellikler bakımından birbirine benzeyen insanların oluşturdukları kategoridir. Örneğin, işçi, işveren, köylü.
3. Azınlık : Azınlık bir topluma egemen olanların yararlandığı haklardan (belirgin farkları nedeniyle) yararlanamayan insanların oluşturduğu bir kategoridir. Batıdaki Türkler

Referans: Hakan Kalyon2014-03-05 00:00:00 Edebiyat

Bağlantılı Yazılar
01 | Sosyolojik İmgelem

Sosyolojik İmgelem Nedir?

En genel anlamda, sosyolojik imgelem, sosyolojik vizyonu, sosyoloji etkinliği sırasında, bireyin.. - Devamını Oku..

02 | Edebiyat İle Sosyoloji Arasındaki İlişki

Sosyoloji, insanların toplum içindeki davranışlarını zaman ve mekâna bağlı olarak gözlemleme yoluyla araştıran, objektif sonuçlara.. - Devamını Oku..

03 | Sosyolojide Fonksiyonalizm

Fonksiyonalizm Nedir
Fonksiyonalist teori temelde, toplumu yaşayan bir organizma olarak gören ve bu organizmayı oluşturan tüm.. - Devamını Oku..

04 | Sosyolojinin Bilim Olduğunun Göstergeleri

Diğer başlıkta bilimin temel niteliklerini aktarmıştık. Bu ilkeler tüm bilimlere, doğal olarak sosyolojiye de özgüdür.
Bir bilgi.. - Devamını Oku..

05 | Din Sosyolojisi

Din sosyolojisi, dini kurum ve dini yapılanmaları, dini temalarla toplumsal yapı arasındaki ilişkileri ve dinin toplum, toplumun din üzerindeki.. - Devamını Oku..

Sosyoloji Resimleri

 • 2
  Sosyoloji nedir 4 yıl önce
  Sosyoloji nedir

Sosyoloji Sunumları

 • 3
  Dosyayı Göster
  2 yıl önce
  Sosyolojiye Giriş - Sosyolojik Kavramlar Ders Notları Slaty / Sunu
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  1SOSYOLOJİYE GİRİŞ DERS NOTLARIDoç. Dr. Yusuf GENÇstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  2. Sayfa
  2SOSYOLOJİ:Toplumların meydana gelişini, gelişmesini, toplum içinde farklı kesimlerde görülen sosyal olayları, sosyal olguları, sosyal kurumları, sosyal ilişkileri, sosyal yapı özelliklerini ve bu yapıda ortaya çıkabilecek değişme eğilimlerini ele alarak inceleyen bilim dalı.Kelime anlamı toplumbilimidir. Latince toplum anlamına gelen Socius ile Yunanca bilgi demek olan Logos sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Sosyoloji sözcüğünü ilk kullanan Fransız sosyologu Auguste Comte (1798 - 1857)'dur.BİLİM OLARAK SOSYOLOJİ:TOPLUM:Belli bir coğrafya parçası üzerinde yer alan, üyeleri arasında sıkı bir etkileşim ve işbölümü olan bir insan topluluğudur.SOSYOLOJİDE EN ÇOK KULLANILAR TERİMLERstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  3. Sayfa
  3Toplum içinde meydana gelen, başlama ve bitiş noktaları belirli olan birden fazla kişiyi ilgilendiren bir oluşum ve değişim.SOSYAL OLAY:Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı bilinmeyen, nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak tespit edilemeyen bir sosyal oluşum ve değişim. Tek tek meydana gelen sosyal olayların genel bir ifade tarzıdır. Selma ile Mehmet'in evlenmesi bir sosyal olaydır. Ama tüm evlilik olaylarının hepsine birden evlenme denir. Bu ise sosyal olgudur.SOSYAL OLGU:style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibility

  4. Sayfa
  4Birbirleriyle sosyal ilişki ve etkileşim halinde bir arada bulunan insanların, toplum içinde nasıl davranmaları gerektiğini ve bu davranışların kurallarını belirleyen, kişilere belli şekillerde davranışlarda bulunması için zorlayıcı etkide bulunan, aralarında birlik ve bütünlük olan, uyumlu ve örgütlü bütünlerdir. Aile, eğitim, din, hukuk, ekonomi, yönetim, devlet kurumları.Birbirinden haberdar olan en az iki insan arasında belirli bir süre devam eden, anlamlı ve belirli amaçlar etrafında kurulan sosyal bağ.Bir toplumda ekonomik büyüme ile birlikte sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda bir ilerlemenin olması . SOSYAL KURUM:SOSYAL İLİŞKİ:SOSYAL DEĞİŞME:style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibility

  5. Sayfa
  5SOSYAL YAPI:İçinde sosyal ilişkilerin sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların yer aldığı, nüfus ve yerleşim tarzının şekillendirdiği, toplumun şekil ve çevresi ile ilgili dış görünüşe sahip olan sosyal varlık.SOSYAL GRUP:Belli ortak özelliklere sahip, etkileşim ve ilişki içinde bulunan iki veya daha fazla kişinin meydana getirdiği göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğu.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibility

  6. Sayfa
  6Bir toplumdaki üretim güçleri ve üretim ilişkileriyle din, hukuk, eğitim gibi kurumların karşılıklı bağımlılık içinde oluşturdukları uyumlu bir bütündür. Biraz daha genişletirsek Sosyoloji Toplumbilim değil Toplumbilimlerinden bir tanesidir. Toplum içindeki bireyi, grupları, kurumları, bunlar arasındaki ilişki ve etkileşimleri yine bunlardan ayrı ayrı veya müştereken kaynaklanan sorunları ve meseleleri bağlantılar kurarak inceleyen bir bilimdir.SOSYAL DÜZEN:Bu doğrultu da SOSYOLOJİ:style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibility

  7. Sayfa
  7Sosyoloji öteyi kurcalar. Görünenle birlikte görünenin ötesini merak eder. Sosyoloji ile ilgilenen kişideki en önemli özellik “mühayyile= hayal etme gücü” dür. Her toplumsal inceleme şu üç soruya cevap aramalı:İnceleme konusu olan toplumun bir bütün olarak sosyal yapısı nasıldır? Bu yapının temel parçaları nelerdir ve bunlar birbirleriyle ne şekilde irtibatlıdır?2. İnceleme konusu olan toplumun insanlık tarihindeki yeri nedir? İncelenen bir husus içinde cereyan ettiği tarih dönemine ne gibi bir tesirde bulunmuş veya o dönemden ne şekilde etkilenmiştir?3. İnceleme konusu olan toplumda, inceleme döneminde yaşayan insanları kadın-erkek çeşitli karakter dağılımı nasıldır?style.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_x

  8. Sayfa
  8SOSYAL YAPI Sosyal yapı, içinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının şekillendirdiği, toplumun şekil ve çerçevesi ile ilgili dış görünüşe sahip olan bir sosyal varlıktır.Sosyal yapının iki yönü vardır:Toplumun sosyal ilişkiler ağı dediğimiz sosyal statüler, roller ve değer yargılarından oluşan yapısıToplumun şekil ve çevresi olarak belirtilen dış görünüşünü oluşturan nüfusun yerleşim tarzı (köy - şehir) fiziksel yapısını oluşturur.Toplumdan topluma sosyal yapı farklı özellikler gösterir.I. Tanımı: 1. Kültürel (Manevi) Yapı:2. Fizik (Maddi) Yapı:style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  9. Sayfa
  9II - SOSYAL YAPI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Birbirinden haberdar olan en az iki insan arasında belirli bir süre devam eden, anlamlı ve belirli amaçlar etrafında kurulan sosyal bir bağdır.M.Weber’e Göre Sosyal İlişkinin Özellikleri:1. En az iki kişi arasında olmalı2. Bir zaman sürecini içermesi3. Kişi ya da grupların karşılıklı etkileşim içinde bulunmaları4. Birbirlerinin varlığından haberdar olmaları5. İlişkiler ortak bir anlam taşıması6. İlişkide bulunan kişilerin birbirlerini içten karşılıklı bağ duymalarıA - SOSYAL İLİŞKİ: style.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  10Sosyal İlişki Çeşitleri:1. Samimiyet Derecelerine Göre;a) Birincil İlişkiler: Daha çok cemaat tipi örgütlenmelerde görülen ve yazılı hale getirilmemiş ilişkilere dayanır. Daha çok örf ve adetler biçimindedir.Cemaat: Küçük veya büyük herhangi bir grubun üyelerinin, ayrı ayrı menfaatleri değil de, ortak hayatın temel şartlarını paylaşacak biçimde, şahsiyetlerinin bütünüyle katılarak bir arada yaşadıkları grup olarak tanımlanabilir. Özellikleri (Birincil İlişkiler) :- İlişkiler karşılıklı duygusal güven anlayışına, samimiyete dayalı yüz yüze ilişkilerdir.- Yazılı kurallara bağlı değildir. - Sosyal etkileşim çok güçlüdür. - İlişkiler uzun sürelidir.- Daha çok küçük gruplarda (aile, arkadaşlık, köy, komşuluk) görülür.- Bütün toplumlarda görülebilir. style.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  11b) İkincil İlişkiler: Daha çok cemiyet tipi bir teşkilatlanmada (şirket, sendika, kentler vs.) görülür.CEMİYET VEYA TOPLUM; başta kendi kendini koruma ve varlığını sürdürme olmak üzere birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapan, arada sırada çatışmakla birlikte, belirli bir sürekliliği olup, belirli bir coğrafyada bulunan ve ortak kültüre sahip, az ya da çok müesseseleşmiş karmaşık bir münasebetler bütünüdür. Cemiyet, cemaatin büyümüş şeklidir. Tipik bir kültür etrafında toplanan, fertleri arasında karşılıklı bağlılık ve teşkilatlanmış ilişkiler bulunan sosyal gruplardır. Özellikleri (İkincil İlişkiler) :- İlişkiler resmidir. Duygusal iletişim çok zayıf - Yazılı kurallara bağlıdır.- Kısa sürelidir.- Sosyal etkileşim çok zayıftır.- Daha çok büyük gruplarda (şehir, şirket, resmi kurumlar) görülür.- Kitle iletişim araçlarının etkisi çoktur.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  12. Sayfa
  122. Sürelerine Göre;a) Tesadüfî (geçici): Kısa süreli ilişkiler. (Bir maçta bir araya gelen insanlar) b) Periyodik: Yılın belli zamanlarında kurulan ilişkiler. (Mevsimlik işçilerin ilişkisi)c) Sürekli İlişkiler: Çok uzun süreli ilişkiler. (Aynı köyde, şehirde oturan insanlar arasındaki ilişkiler gibi.)B - SOSYAL STATÜ VE ROLLER:İnsanların toplum içindeki yerini ifade eden bir kavramdır. Statü, kişilerin çocuk, doktor, Müslüman, öğretmen, işveren, örneklerindeki gibi kim olduklarını belirtir, ona bir takım haklar sağlar ve yükümlülükler yükler.Statü: style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibility

  13. Sayfa
  13Statü Çeşitleri:1. Verilmiş (edinilmiş) Statü: Kişilerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve onların bir çabası olmadan, kendileri dışındaki faktörler tarafından sağlanır. Yani kişi doğumuyla, cinsiyetiyle veya yaşıyla ilgili bu statüyü elde eder. Örneğin, Yaşlı, genç, kadın, erkek, siyah, beyaz . . .2. Kazanılmış Statü: Kişilerin kendi çabaları sonucu elde ettikleri statüdür. Örneğin anne, baba, öğretmen rolü çok büyüktür ve çok çabuk değişebilir.Sosyal Prestij (İtibar): Bir bireye ya da kümeye (grup) başka birey ya da kümelerle, ilişkilerinde üstünlük sağlayan duruma denir. Doktorluk statü, doktorun sevilmesi, aranması durumuna prestij denir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  14. Sayfa
  14Statünün Özellikleri:1. Her insan birden fazla statüye sahip olabilir.2. Bazıları doğuştan bazıları sonradan kazınılır.3. Bazıları doğumdan ölüme kadar değişmezken koşulları daha kolay değişir.4. Her statü belli kurallara bağlıdır.5. Statüler arası ilişkiler ağı vardır.6. Toplumdan topluma değişiklik gösterebilir.Anahtar (Temel) Statü: Bireyin sahip olduğu statülerden toplum da en etkin olanına anahtar statü denir. Anahtar statü kişinin toplum içindeki kişiliğini belirler. Cumhurbaşkanı, General, Öğretmen, İmam genellikle kişinin diğer statülerine göre anahtar statü niteliği taşır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  15. Sayfa
  15Rol: Toplumun bireyden statüsüne uygun olarak beklediği davranışlar. Kişinin her taşıdığı statüye göre birçok rolleri vardır. Her rol, diğer rollerle olan ilişkilerinin derecelerine göre var olur ve anlam kazanır. Statünün dinamik yönüdür. Bir kimse hem öğretmen, hem sporcu hem parti üyesi olabilir. Rol Pekişmesi: Rollerin birbirini kolaylaştırması. Anaokulu öğretmeni Rol Çatışması: Bireyin sahip olduğu statülerine uygun rolleri arasında herhangi birine uygun davranışı yapacağına karar verememesi hali. Örneğin bir müdürün evde müdür rolüne devam etmesi, subayın evdekilere asker imiş gibi davranması.style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_h

  16. Sayfa
  16C - SOSYAL DEĞERLER:Değerler, kişilerin düşünce, tutum ve davranışlarında birer ölçüt olarak ortaya çıkan ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir öğesini oluşturur. Değerler: Bir gruba ya da topluma üye olanların uymak durumunda oldukları genelleşmiş ahlaki inançlardır. Neyin iyi, güzel ve doğru; neyin kötü, çirkin ve yanlış olduğunu gösteren kriterlerdir.Sosyal Değer Çeşitleri:1. Pratik Değer: Bir toplumun üyelerini bir arada tutmaya yönelik inançlar. Bu değerler kişiler arasında birlik ve dayanışmayı bozacak eğilim ve davranışları kötülerken, toplumun ihtiyaçlarını giderecek davranışları özendirir. style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  17. Sayfa
  172. İdeal Değer: İnsanın iradesi neler yapması gerektiğine ilişkin davranış modelleri önerir. Çoğuna uymak günlük yaşamda mümkün olmasa da önemleri büyüktür. Çünkü insanları bencillikten kurtarır, toplum sorunlarıyla ilgilenmeye, yüksek ahlaki değerler edinmeye özendirir.3. Egemen Değer: Özgürlük, bağımsızlık, yoksulları korumak, namuslu olmak gibi tüm toplumca benimsenmiş ve korunan, uzun zamandan beri varlığını sürdüren değerler. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  18Özellikleri (Sosyal Değerler) : - Toplum fertlerinin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtırlar.- Toplumun birliğini güçlendirirler.- Toplumsal kurallara temel oluştururlar.- Zorlayıcıdırlar.- Toplumda kuşaktan kuşağa aktarılırlar.- Ahlaki, dini inanç ve ilkelere dayanırlar.- Toplumdan topluma değişirler.- Zamanla aynı toplumda değişebilirler.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  19. Sayfa
  19D - SOSYAL NORMLAR:Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.1. Yazılı (Resmi) Normlar: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler gibi devletin yetkili organlarınca düzenlenip, uygulamaya konan, gerektiğinde değiştirilen, devletin ve sosyal düzenin korunmasını ve devamını amaçlayan normlardır. Uymayanlar maddi ve bedeni cezaya çarptırılır. Hukuk kuralları gibi 2. Yazısız (Resmi Olmayan) Normlar:Bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan töre, adet, gelenek, görenekler, din kuralları, görgü kuralları gibi yazılı olmayan normlardır. Yaptırmaları mesnevidir.style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  20. Sayfa
  20Örf (Töre): Toplum yaşamında yararlı ve gerekli olduğuna ortaklaşa inanılan; kimi yerde yasa ve ahlakın yerine geçebilen, yaptırım gücü (kanun veya norm şeklinde) olan kurallara örf veya töre denir.Adet: Halk tarafından alışılmış ve yaygın olarak kullanılan davranış şekilleri. Bayramda akraba ve ahbap ziyaretleri yapmak Gelenek: Bir toplumda, eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa geçen kültür mirasları, alışkanlıklar bilgiler ve davranışlar.Görenek: Bir şeyi görülebildiği gibi yapma alışkanlığı. Uyulması için yaptırımı bulunmayan, ya da çok az olan davranış öğeleridir.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibility

  21. Sayfa
  21Din Kuralları: İnsanların Tanrıyla veya diğer insanlarla ilişkilerini düzenler. Sevap ve günah gibi yaptırım çeşitleri vardır. Ahlâk Kuralları: İnsanların kendi nefislerine karşı vazifelerini ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallar.Görgü Kuralları: Örf ve adetlerin basit biçimi. Bir kimsenin belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini gösterir. Bir toplantıda konuşurken, bir davette yemek yerken bir törene katılırken nasıl davranırız?Hukuk Kuralları: Kişiler arası ve kişi ile toplum arası ilişkileri düzenleyen, maddi yaptırım olan bu nedenle uyulması zorunlu kurallar.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  22. Sayfa
  22Sosyal Normların Özellikleri- Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal bütünleşmeye, uymaması ise sosyal çözülmeye neden olur.- Sosyal değerlerin somut şeklidir.- Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar.- Toplumsal kontrolü sağlarlar.- Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir.- Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır.- Toplumdan topluma veya zamanla değişir.- Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  23. Sayfa
  23E - SOSYAL KONTROLBireylerin veya sosyal grupların sosyal düzeninin gereklerine uygun biçimde davranmalarını sağlamaya yönelik önlemlerin tümü. Sosyal kontrol, grup ve toplumun, kişinin davranışlarını sınırlandırması ve bu sınırlandırma yoluyla sosyal değerleri benimsemesinin sağlanması demektir.Özellikleri:- Toplumsal norm ve değerleri araç olarak kullanır.- Kaynağı sosyal yaşamdır ve her toplumda görülür.- Toplumun düzeni ve devamını sağlar.- Her türlü sosyal ilişkiyi kapsar.- Bireylerin toplumsallaşmasını sağlar.- Birey örnek davranış kalıplarını öğrenir ve taklit yoluyla kazanılır.- Toplumdan topluma veya aynı toplumda da değişir.style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  24. Sayfa
  24III. SOSYAL OLAY VE OLGU: Toplum içinde meydana gelen, başlama ve bitiş noktaları belli olan ve birden fazla kişiyi ilgilendiren oluşum ve değişim.Sosyal Olay:Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı bilinmeyen nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak tespit edilemeyen bir sosyal oluşum ve değişim. Sosyal Olgu:style.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  25. Sayfa
  25IV. SOSYALLEŞME:Bireyin toplumsal etkileşim sonucu o toplumun kültür, davranış, düşünme biçimlerini kazanma süreci.V. ANOMİ:Düzensizlik ve kuralsızlık .VI. SOSYAL DAYANIŞMA:Grup içindeki bireylerin diğer bireylerle uyumlu ilişkilere girmesi ile ortaya çıkan durum.style.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  26. Sayfa
  26SOSYAL GRUPLAR A. Tanımı: Belirli bir süre içinde, belli hedeflere ulaşmak için, belli rolleri paylaşarak sosyal ilişkileri devam ettiren bir çok kişinin meydana getirdiği bireyler topluluğu.style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibility

  27. Sayfa
  27B. Özellikleri ve Fonksiyonları1 - Grup üyelerinin ortak bir amaca sahip olması2 - İki veya daha fazla kişiden oluşması3 - Üyelerin karşılıklı sosyal ilişkide bulunması 4 - Göreli bir sürekliliğin bulunması5 - Grup üyeleri arasında işbirliği ve iş bölümü vardır.6 - Grubun bireylerin beklentilerine cevap vermesi7 - Grup bireyleri arasında biz bilincinin olması8 - Grup üyeleri arasında rol ve statü dağılımı vardır.9 - Grup üyelerine baskı yapar ve yol gösterir.10 - Yapı ve fonksiyon bakımından zamanla değişir.11 - Bireyi sosyalleştirir, tutumları değiştirir, pekiştirir.12 - Grup birey için bir güvencedir.13 - Grup, işlevini yerine getirdiği sürece vardır.14 - Kültür grup aracılığıyla nesilden nesile aktarılır.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  28. Sayfa
  28C. SOSYAL GRUP ÇEŞİTLERİ1 - Grup Üyelerinin Sayısına Görea) Büyük Grup: Üye sayısı çok olan, ilişki ve etkileşimleri daha sınırlı ve resmi olan gruplardır. İkincil ilişkiler hakimdir. Şehir gibi gruplardır. b) Küçük Grup: Üye sayısı sınırlıdır ve ilişkiler yüzyüze (birincil) dir. Köy, aile gibistyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  29. Sayfa
  292 - Grubun Süresine Göre:Belli bir iş yapmak veya belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen kişilerden oluşur. Bunun için kısa ömürlü ve geçicidirler. Mevsimlik işçi, izciler grubu.a) Geçici Gruplar:Genellikle grup üyelerinin ömürlerinden daha uzundur. Millet, aile, köy, şehir, gruplarb) Sürekli Gruplar:style.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  30. Sayfa
  303 - Bireyin Gruba Katılışına Göre: Yetkili organlarca oluşturulmuş ve önceden belirlenmiş yasa, tüzük, yönetmelik gibi hukuk kurallarına göre düzenlenmiş gruplar. (Milli eğitim de çalışan grup )a) Resmi Gruplar:Kanun ve yönetmelikler yerine grup üyeleri tarafından geliştirilen kurallara göre var olan gruptur. Genellikle küçük gruplardır. Aile, arkadaş grupları, imece (bir örgütte kendiliğinden doğmuş yardımlaşma şekli), klik-hizip (bir örgüt düşünce ve davranış bakımından ayrılık gösteren küçük gruplaşma) gibi...b) Resmi Olmayan Gruplar:c) Bireyin Kendi İradesiyle Katıldığı Grup:Gruba girip çıkmanın serbest olduğu gruplardır. (Arkadaşlık, kulüp, dernek grupları)d) Bireyin İrade Dışı Katıldığı Grup:Bireyin doğal yolla katıldığı gruptur. Aile millet, kastlara bireyler doğal yolla katılırlar. (Türk veya Fransız olmak kişinin ömrü boyu devam eder.)style.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  31. Sayfa
  314 - Sosyal İlişki Tiplerine Göre:Üyeleri arasında birincil (yüz yüze, samimi) ilişkilerin olduğu gruptur. (Aile, arkadaşlık, komşuluk, komşuluk)a) Birincil Gruplar:Üyeler arasında ikincil ilişki bulunan, bulunan, bu ilişkilerin yasa, yönetmeliklerle belirlendiği gruplardır. Üyeler arsındaki ilişkilerde çıkar duygusu egemendir. (Dernekler, sendikalar, siyasi gruplar gibi... )b) İkincil Gruplar:5. Ferdinan Tönnies’in Grup SınıflamasıZaman içerisinde yavaş yavaş meydana gelen, bireyleri arasında duygu ve düşünce birliği olan insan topluluğudur. Irk, etnik köken ve kültür bakımından farklılaşmış kişilerden meydana gelirler. Cemaat üyeleri arasında sıcak, samimi, yürekten, duygusal ilişkiler vardır. Aile, akrabalık, klan gibi kana bağlı; komşuluğa dayanan köy gibi yere bağlı, düşünce ve duygu benzerliğine dayalı topluluklar cemaate örnek verilebilir.a. Cemaat:style.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibility

  32. Sayfa
  32Irk, etnik köken, sosyo ekonomik statü ve kültürce farklılaşmış topluluklardır. Cemiyetler kişisel olmayan, soğuk, rasyonel ve özgür ilişkiler üzerine kuruludur. Sanayi ve ticaret işletmeleri, baskı grupları, şehirler gibi örnekler....b. Cemiyet:Cemaat-Cemiyet Özellikleri - Doğal dayanışma- Cemaat (Topluluk) - Ortak irade - Üyelerin kişiliği yok- Toplum çıkarları- İnan- Din- Töre, adet- Bireysel mülkiyet- Ortak mülkiyet- Bireysel irade var- Birey çıkarları- İdeoloji- Kamuoyu- Moda, geçici arzular- Sözleşmeli dayanışma- Cemiyet (Toplum)style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_x

  33. Sayfa
  336. Durkheim’in Toplum Sınıflaması:a. Mekanik Dayanışmalı Toplum: Bireysel bilinçler birbirine benzer, bireyin kişiliği yoktur. Toplum önemlidir. Bağlılık benzerlikte doğan sempati bağlılığıdır. Dayanışma tam bir benzeşme ve uyum içinde ortaya çıkar. Dayanışma, insanların birbirine benzediği oranda artar. Dayanışma inorganik varlıkların molekülleri arasındaki dayanışmaya benzetildiğinden mekanik dayanışma denir. Nüfus az işbölümü yok, homojen geleneksel style.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  34. Sayfa
  34 Dayanışma işbölümüne dayanan, başkalarının bizi tamamladığı dayanışmadır. Bu dayanışmada bireysel farklılıklarını kazanırlar. Gelişmiş hayvanların organları arasındaki dayanışmayı hatırlattığı için organik dayanışma denir. Toplumsal işbölümü gelişmiş ve bireylerarası, farklılaşma artmıştır. Bireysel farkları doğurur.b. Organik Dayanışmalı Toplum: Nüfus artmış, bireycilik, ihtisaslaşma artmış, din evrenselleşmiş, evrensel değerler gelişmiş yerel bağlar zayıflamıştır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  35. Sayfa
  35IV. Grup Dışındaki Topluluklar:Aralarında fiziki yakınlık bulunmalarına rağmen, karşılıklı ilişkiler, birleştirici, bütünleştirici bağlan bulunmayan veya yüzeysel ilişki ve geçici bir süre için birbirine bağlanan insan birimleridir. Rastlantı sonucu oluşurlar. Durakta otobüs bekleyenler, yangını seyredenler.A. Kalabalık (Yığın) : Kalabalıklar (sıradan kalabalık. İzleyiciler (dinleyici, seyirciler) Gösteri Toplu Etkin kalabalıklar style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_x

  36. Sayfa
  36Ortak niteliklere sahip olan, fakat aralarında hiçbir ilişki olmayan kişilerin oluşturduğu bir bütündür. Örneğin öğrenciler, taksi şoförleri, memurlar, yaşlılar.B. Sosyal Kategori:Kategori ŞekilleriOrtak sosyal niteliklere sahip olan insanların oluşturduğu, (fiziksel yakınlıkları bulunmayan) kategoridir. Aynı gazeteyi okuyanlar, aynı futbol takımını tutanlar.1. Kitle:2. Sosyal Sınıf: Aynı hayat tarzına sahip, gelir, eğitim-öğretim, kültür ve meslek gibi çeşitli özellikler bakımından birbirine benzeyen insanların oluşturdukları kategoridir. Örneğin işçi, işveren, köylü.3. Azınlık: Bir topluma egemen olanların yararlandığı haklardan (belirgin farkları nedeniyle) yararlanamayan insanların oluşturduğu bir kategoridir. Batıdaki Türklerstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

Sosyoloji Videoları

 • 3

  11 ay önce
  Sosyoloji Nedir Konu Anlatım Videosu
 • 2

  11 ay önce
  Sosyoloji Nedir, Ne İşe Yarar?...Boğaziçi Üniversitesinin tanıtım günleri konuşmalarından derlediğimiz bu kayıtla sizlere sosyolojinin kısaca tanımını ve günümüzde hangi amaçları hedeflediğini aktarmak istedik... Günümüzde Sosyolojiye iki türlü bakabilirsiniz. Birincisi toplumu daha iyi çözümleyip, uzaman olduğunuz alanlarda işinizi daha iyi yapmak için. Tabi bu sistemin sizden istediğini daha başarılı biçimde yerine getirmek anlamına geliyor. İkincisi ise; toplum dinamiklerini doğru çözümleyip, bu bilgiyi, toplumu iyileştirmek üzere, daha ileriye taşımak üzere eleştirel amaçlı kullanmak için olabilir. Bu size kalmış...

Sosyoloji Soru & Cevap

Sosyoloji Ek Bilgileri

 • 2
  4 yıl önce

  Sosyoloji ya da toplum bilim, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalı. Toplumsal (sosyolojik) araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır. Bu disiplin insanların neden ve nasıl bir toplum içinde düzenli yaşadıkları kadar bireylerin veya birlik, grup ya da kurum üyelerinin nasıl yaşadığına da odaklanmıştır. Toplum bilimi alanında çalışan bir kişiye de sosyolog denir. Bir akademik disiplin olarak toplum bilimi bir sosyal bilim olarak kabul edilmektedir ve 19. yüzyılın ilk çeyreğinde gelişmiş diğer bilim dalları ile karşılaştırıldığında göreceli olarak gençtir. Birçok sosyolog bir veya daha fazla uzmanlık alanında veya alt dallarında çalışmaktadır. Sociology kelimesi, Yunanca “bilim” anlamına gelen “logy” eki ve Latince'de, genel anlamda insanı işaret eden, üye, arkadaş veya dost anlamındaki, “socius” kelimesinden gelen “socio-” kökünden oluşur. Toplum bilimi geniş çerçeveli bir disiplin olduğu için, profesyonel toplum bilimciler için bile tanımını yapmak güçtür. Bu disiplini tanımlamak için işe yarayan yollardan biri bu disiplini toplumun farklı boyutlarını inceleyen alt dalların oluşturduğu bir küme olarak tanımlamaktır. Örneğin toplumsal sınıflaşma eşitsizliği ve sınıfsal yapıları, demografi nüfusun miktar ve türündeki değişimleri, suç bilimi suç davranışı ve çarpıklıkları, politik toplum bilimi hükümet ve yasaları, ırk toplum bilimi ve cinsiyet toplum bilimi ırk ve cinslerin eşitsizliği kadar ırk ve cinsiyetlerin toplumsal yapılarını inceler. Doğadaki birçok çapraz disiplini içerecek şekilde, ağ çözümlemesi gibi yeni toplumsal alt bilim dalları ortaya çıkmaya devam etmektedir. Birçok toplum bilimci, akademi dışında yararlı araştırmalar yapmaktadır. Bulguları eğitimcilere, yasa yapıcılara, yöneticilere, yenilik yapmak isteyenlere, iş dünyasının liderlerine ve toplumsal sorunları çözme ve sosyal politikalar oluşturma konusuyla ilgilenenlere yardımcı olmaktadır. Sosyoloji nedir? Sosyoloji insan toplumlarını bilimsel,sistematik ve eleştirel olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Bu sosyolojinin en genel düzeyde tanımlanmasıdır.

 • 2
  3 yıl önce

  Sosyoloji Nedir?
  Toplum bilimi, içtimaiyat
  Cümle 1: Ama sıtma doktoruna değil, kendisinedir bu sövüş. - T. Buğra


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Sosyoloji nedir